ITA
 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง             

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  

       1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

       2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม รายงาน โดยต้องนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  clickคลิ๊กที่

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

 

EB 2 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานประกอบ

  1.  บันทึกข้อความ ลงนามคําสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

  2. คําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ clickคลิ๊กที่

  3. กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดกลไกการกํากับติดตําม อย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ในการ ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้  clickคลิ๊กที่ 

          3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีภายใน 30 วันทําการ ระบุวันที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคําถาม วันที่ที่ได้ทําการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน clickคลิ๊กที่  

              - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นclickคลิ๊กที่  

             - หนังสือจัดสรรงบประมาณ  clickคลิ๊กที่  

             - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 clickคลิ๊กที่  

            - คําสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่  

           - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

       3.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดใน กรอบแนวทาง

         - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต  นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

        - รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  clickคลิ๊กที่

        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

       3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                 - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคําสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กํากับ สอบทาน (ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลํากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจํานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

 clickคลิ๊กที่

     - หนังสือขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน clickคลิ๊กที่

     - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

     - หลักฐานชุดใบสําคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการนําผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)  จํานวน 2 โครงการ

  1. วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 โครงการ  clickคลิ๊กที่
  2. วงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ  clickคลิ๊กที่

 

EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
หลักฐานประกอบ 

        1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่อง ทางอื่น 

               - เดือน ตุลาคม 2561  clickคลิ๊กที่            - เดือน พฤศจิกายน  2561  clickคลิ๊กที่          - เดือน ธันวาคม 2561  clickคลิ๊กที่

               - เดือน มกราคม 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  clickคลิ๊กที่             - เดือน มีนาคม 2562  clickคลิ๊กที่

               - เดือน เมษายน 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน พฤษภาคม 2562  clickคลิ๊กที่            - เดือน มิถุนายน 2562  clickคลิ๊กที่

        2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  

                - เดือน ตุลาคม 2561  clickคลิ๊กที่            - เดือน พฤศจิกายน  2561  clickคลิ๊กที่          - เดือน ธันวาคม 2561  clickคลิ๊กที่

               - เดือน มกราคม 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  clickคลิ๊กที่             - เดือน มีนาคม 2562  clickคลิ๊กที่

               - เดือน เมษายน 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน พฤษภาคม 2562  clickคลิ๊กที่            - เดือน มิถุนายน 2562  clickคลิ๊กที่

        3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง              อื่น

               - เดือน ตุลาคม 2561  clickคลิ๊กที่            - เดือน พฤศจิกายน  2561  clickคลิ๊กที่          - เดือน ธันวาคม 2561  clickคลิ๊กที่

               - เดือน มกราคม 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน กุมภาพันธ์ 2562  clickคลิ๊กที่             - เดือน มีนาคม 2562  clickคลิ๊กที่

               - เดือน เมษายน 2562  clickคลิ๊กที่          - เดือน พฤษภาคม 2562  clickคลิ๊กที่            - เดือน มิถุนายน 2562  clickคลิ๊กที่

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ หลักของหน่วยงานอย่างไร 

 หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ  clickคลิ๊กที่

     2. โครงการ  clickคลิ๊กที่

     3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความ คิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก clickคลิ๊กที่

     4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม  clickคลิ๊กที่

     5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

     6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

หลักฐานประกอบ 

     1. บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ  clickคลิ๊กที่

     2.โครงการ  clickคลิ๊กที่

     3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทํา แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก   clickคลิ๊กที่

     4.แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก  clickคลิ๊กที่

     5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม  clickคลิ๊กที่

     6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนํา เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่

   7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น    clickคลิ๊กที่

EB 7:ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

หลักฐานประกอบ  

     1.บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ  clickคลิ๊กที่

     2. โครงการ   clickคลิ๊กที่

     3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดําเนินกิจกรรม นอกสถานที่  clickคลิ๊กที่

     4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม  clickคลิ๊กที่

     5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่

   6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่

     2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่

     3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาใน ข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)  clickคลิ๊กที่

     4.รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

EB 9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

หลักฐานประกอบ 

  9.1.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9) 

 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

      9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย  clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

  9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี) clickคลิ๊กที่นี่

  9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี clickคลิ๊กที่นี่

  9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี clickคลิ๊กที่นี่

  9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ clickคลิ๊กที่นี่

  9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน clickคลิ๊กที่นี่

  9.7 ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง clickคลิ๊กที่นี่

  9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่

  9.9  หลักฐานขั้นตอนการให้บริการ  (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558) clickคลิ๊กที่นี่

  2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

     

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  clickคลิ๊กที่นี่     

   2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   clickคลิ๊กที่นี่

   3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)  clickคลิ๊กที่นี่

 

EB 11: หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี(ที่ผ่านมา) 

หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ที่ผ่านมา)  clickคลิ๊กที่นี่ 

   2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ผ่านมา) clickคลิ๊กที่นี่

   3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9)  clickคลิ๊กที่นี่

EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี  clickคลิ๊กที่นี่

   2.ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี  clickคลิ๊กที่นี่

   3.Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) 

 clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 

หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่นี่

   2.คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา   clickคลิ๊กที่นี่

   3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติงานต่ํา ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4  clickคลิ๊กที่นี่ 

   4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร clickคลิ๊กที่นี่

   5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 

EB 14 :  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรใน 14 Jยง14 44ละเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 

หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

     2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  clickคลิ๊กที่นี่

    3.ภาพถ่ายประกอบ clickคลิ๊กที่นี่

 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น    clickคลิ๊กที่นี่

   2.ประกาศประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  clickคลิ๊กที่นี่

   3.ภาพถ่ายประกอบ  clickคลิ๊กที่นี่

   4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบ 

   1.คําสั่งผู้รับผิดชอบ  clickคลิ๊กที่นี่ 

   2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/ Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกําหนดตามความเหมาะสม   clickคลิ๊กที่นี่

   3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ clickคลิ๊กที่นี่

   4.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

   5.หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน  clickคลิ๊กที่นี่

   6.ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ  

   7.บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  clickคลิ๊กที่นี่

   8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

หลักฐานประกอบ 

   1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

   2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กําหนด ที่มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตาม  clickคลิ๊กที่นี่

   3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   clickคลิ๊กที่นี่

   4.บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการ รับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกําหนด  clickคลิ๊กที่นี่

   5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

     2.โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  clickคลิ๊กที่นี่

     3.มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ที่ชัดเจน  clickคลิ๊กที่นี่

     4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   clickคลิ๊กที่นี่

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

EB 19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่ แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

หลักฐานประกอบ 

   1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส   clickคลิ๊กที่นี่

   2.การรวมกลุ่ม มีการกําหนด  clickคลิ๊กที่นี่

      2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน

      2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 

      2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

    3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ โปร่งใสยิ่งขึ้น  clickคลิ๊กที่นี่

    4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส   clickคลิ๊กที่นี่

    5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

หลักฐานประกอบ 

     1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    clickคลิ๊กที่นี่

     2.สรุปผลรายงานการประชุมฯ   clickคลิ๊กที่นี่

     3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  

 

EB 21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกําหนดมาตรการ กลไกหรือการ วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่นี่

     2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20  clickคลิ๊กที่นี่

     3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  clickคลิ๊กที่นี่

     4.บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

EB 22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

หลักฐานประกอบ 

     1.หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน   clickคลิ๊กที่นี่

     3.ภาพถ่ายประกอบ  clickคลิ๊กที่นี่   

     4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   clickคลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 : หน่วยงานมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

หลักฐานประกอบ 

     1.แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงาน ... ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ  2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมากกว่า องค์ประกอบที่กล่าวมา  clickคลิ๊กที่นี่ 

     2.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   clickคลิ๊กที่นี่

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

 

EB 24 : หน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่ 

เกี่ยวข้อง 

หลักฐานประกอบ 

     1.รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส   clickคลิ๊กที่นี่

          1.1 ไตรมาสที่ 2                                    

          1.2 ไตรมาสที่ 4 

     2.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน   clickคลิ๊กที่นี่

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หลักฐานประกอบ 

     1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่งข้อสั่งการ/ประกาศ  clickคลิ๊กที่นี่

     2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  clickคลิ๊กที่นี่

        2.1 วิธีการตรวจสอบ

       2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 

       2.3 กําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

     3. หลักฐานการประชุมชี้แจง clickคลิ๊กที่นี่

     4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  clickคลิ๊กที่นี่

     5.บันทึกข้อความรับทราบผลการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนว ทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  clickคลิ๊กที่นี่

     6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  

EB 26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 

หลักฐานประกอบ 

     1.เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชน ประกอบด้วย  clickคลิ๊กที่นี่

         1.1 ประเภทงานบริการ 

         1.2 ขนตอน 

         1.3 ระยะเวลาที่ใช้

     2.ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) clickคลิ๊กที่นี่

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่นี่

 
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com