ITA
 
              ITA 2562             ITA 2563              ITA 2564

  

-  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย  clickคลิ๊กที่นี่ 

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

- ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม clickคลิ๊กที่นี่

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

- ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 clickคลิ๊กที่นี่

- จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

-  พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 clickคลิ๊กที่นี่

-  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน clickคลิ๊กที่นี่

 

  

comments