กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

       พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2522

        พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com