Black Ribbon
 
director
 นายแพทย์วิชาญ  แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ 
โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี - กลุ่มงานบริหารทั่วไป - QR Code Friendly
joomla social share plugin

Visitors

00209016
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
All days
101
292
877
205822
5904
6709
209016

IP: 54.81.238.157
2018-03-21 09:43

บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

  รัชนีวรรณ  
  นางสาวรัชนีวรรณ  ศรัทธาคลัง  
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
  หัวหน้ากลุ่มงาน  
สุภาพร   บุหงา
นางสุภาพร  เกตุประทุม นางบุหงา  สิทธิประสาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
แขม โทนิค ลำเพย
นายแขม  เลขยัน นายโทนิค  สุวรรณิก นางลำเพย  ปาโน
หัวหน้าหมวดรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
สมหมาย ณัฎฐวรรณ วีรัศมิ์
นางสมหมาย  บุญศิริ นางณัฎฐวรรณ  กีตา นางสาววีรัศมิ์  สุวรรณศิริ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
ขจรศักดิ์ สาคร ทวนทอง
 นายขจรศักดิ์ ศรีนวลสมบูรณ์ นายสาคร  ชาวป่า นายทวนทอง  ธรรมศิริ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน  พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานบริการ
ถาวร สมชาติ ฐาณุ
นายถาวร  มุ่งหมาย นายสมชาติ  ธรรมศิริ นายฐานุ  ใจแสน
พนักงานประจำตึก พนักงานธุรการ พนักงานประจำตึก
สมชาย สุบัน เกรียงศักดิ์
นายสมชาย  กีตา นายสุบัน  ชัยแก้ว นายเกรียงศักดิ์  แสนทิพย์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานบริการ
ไชยวัฒน์ เบญจมาศ พีรวิชญ์
นายไชยวัฒน์   สวัสดี นางสาวเบญจมาศ  กระแหน่ นายพีรวิชญ์  เย็นใจ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี
ธรรมนูญ บันเทิง อนันตญา
นายธรรมนูญ  ตึกขาว นายบันเทิง  คูณหาร นางสาวอนันตญา  จันทรดาเวียง
พนักงานบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
ยุทธนา ประสิทธิ์ กิตติศักดิ์
นายยุทธนา  คงทัย นายประสิทธิ์  ก้อนจ้าย นายกิตติศักดิ์  เหลือสิงห์กุล
พนักงานบริการ พนักงานบริการ พนักงานบริการ
วีรกานต์ ยุทธจักร วารีรัตน์
นายวีรการต์  ดีขามนอก นายยุทธจักร  คณฑา นางสาววารีรัตน์  ขามาลา
พนักงานบริการ พนักงานเปล นักวิชาการพัสดุ
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง