data2 1394604919สถิติและข้อมูลสำคัญ

banrailogo10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555banrailogo10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2556banrailogo10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2557banrailogo10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2558

banrailogo 10 อันดับสาเหตุการตาย(ผู้ป่วยนอก)
banrailogo 5 อันดับสาเหตุการตาย(ผู้ป่วยใน)
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2554
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2555
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2556
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2557
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
banrailogo จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการ(เฉพาะผู้ป่วยใหม่ในปี) จำแนกรายเดือน
banrailogo จำนวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการ(ครั้ง) จำแนกรายเดือน
banrailogo 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2554