Category: เอกสารนิเทศงานสาธารณสุข
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

ข้อมูลทั่วไปการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560

Information
Created 2560-05-28
Changed 2560-05-28
Version
Size 1.69 MB
System
Downloads 154

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(P & P Excellence)
การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560

Information
Created 2560-05-28
Changed 2561-03-28
Version
Size 684.96 KB
System
Downloads 162

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ(Service Excellence)
การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560

Information
Created 2560-05-28
Changed
Version
Size 1.29 MB
System
Downloads 166

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(People Excellence)
การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560

Information
Created 2560-05-28
Changed
Version
Size 479.18 KB
System
Downloads 552

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ(Governence Excellence)
การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน เครือข่ายบริการปฐมภูมิบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560

Information
Created 2560-05-28
Changed
Version
Size 207.28 KB
System
Downloads 617

ไฟล์นำเสนอ นิเทศงานรอบที่ 2/2560 เครือข่ายบริการฯ บ้านไร่

Information
Created 2561-02-16
Changed 2561-02-16
Version
Size 11.16 MB
System
Downloads 164

ไฟล์นำเสนอนิเทศงานรอบ 2/2561 (Office 97-2003)

Information
Created 2561-02-16
Changed
Version
Size 19.64 MB
System
Downloads 878

ไฟล์นำเสนอรับการตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

Information
Created 2561-04-17
Changed
Version
Size 8.45 MB
System
Downloads 1,106
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com