เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อคลิก “Accept” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย

HA

 

เอกสารความรู้สู่การ Re - accreditation

   จาก Recommendation สู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
   SPA & Self Enquiry Part Iดาวน์โหลดเอกสาร
   SPA Part II ดาวน์โหลดเอกสาร
   SPA Part IIIดาวน์โหลดเอกสาร
   มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
  คู่มือการใช้มาตรฐาน HA  ดาวน์โหลดเอกสาร

   เอกสารเตรียม Re-accredit ครั้งที่ 3 ส่งวันที่ 19 มีนาคม 2564 Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Scoring Guideline 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation program)

 

การขอประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพ ขั้น 1-2

สถานพยาบาลที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามทิศทางของมาตรฐานโรงพยาบาลและมีความประสงค์ที่จะขอรับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับ
ขั้นการพัฒนาคุณภาพสามารถจัดส่งเอกสารแสดงเจตจำนงพร้อมเอกสารการประเมินตนเอง หลังจากนั้นสถาบันจะวางแผนการเยี่ยมประเมินและ
สื่อสารให้สถานพยาบาลรับทราบต่อไปโดยทางสถาบันได้จัดทำคู่มือในการประเมินตนเองเพื่อให้สถานพยาบาลใช้ประเมินตนเองเพื่อหาโอกาส
พัฒนา(คู่มือประเมินตนเอง)

แนวทางการธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มี ประกาศเรื่องแนวทางการธำรงบันไดขั้นที่ 2 พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพให้สามารถธำรงบันไดขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ Spa in Action ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้น 3

สถานพยาบาลที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน HA หรือสถานพยาบาลที่จะขอต่ออายุการรับรองสามารถส่งเอกสารแสดงเจตจำนงพร้อมHospital profileมาที่สรพ.หลังจากนั้นทางสถาบันจะส่งจดหมายตอบกลับพร้อมเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานของสถานพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีรายการเอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดทำดังนี้ 
(แบบฟอร์มการประเมินตนเอง)

จากการเยี่ยมสำรวจและการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถาบันได้สรุปบทเรียนเป็นคู่มือการพัฒนาคุณภาพสำหรับสถานพยาบาล เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ รวมทั้งมีการจัดทำตัวอย่างของการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย clinical tracer highlight และ สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรใน SAR part 4 เพื่อการเรียนรู้รูปแบบของการสรุปบทเรียน จากการดำเนินงาน

ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.0-5653-9000 ต่อ 109

 
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com