ปายขาวจดซอจดจาง
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

    โรงพยาบาลบ้านไร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น  2,319,000 บาท(-สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
    จำนวนครุภัณฑ์  15 รายการ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคายื่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

PDFicon รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่ click
PDFicon เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่ click

ประกาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561