ปายขาวจดซอจดจาง

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

โรงพยาบาลบ้านไร่  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ได้แก่  เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,760,000 บาท
    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
PDFicon รายละเอียดประกาศ   clickคลิ๊กที่นี่
PDFicon
เอกสารประกวดราคา   clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศ ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2560