::ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ::

เอกสารความรู้สู่การ Re - accreditation

จาก Recommendation สู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
SPA & Self Enquiry Part I ดาวน์โหลดเอกสาร
SPA Part II ดาวน์โหลดเอกสาร
SPA Part III ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง(SA2011) ดาวน์โหลดเอกสาร

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation program)

การขอประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพ ขั้น 1-2

สถานพยาบาลที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามทิศทางของมาตรฐานโรงพยาบาลและมีความประสงค์ที่จะขอรับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับ
ขั้นการพัฒนาคุณภาพสามารถจัดส่งเอกสารแสดงเจตจำนงพร้อมเอกสารการประเมินตนเอง หลังจากนั้นสถาบันจะวางแผนการเยี่ยมประเมินและ
สื่อสารให้สถานพยาบาลรับทราบต่อไปโดยทางสถาบันได้จัดทำคู่มือในการประเมินตนเองเพื่อให้สถานพยาบาลใช้ประเมินตนเองเพื่อหาโอกาส
พัฒนา(คู่มือประเมินตนเอง)

แนวทางการธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มี ประกาศเรื่องแนวทางการธำรงบันไดขั้นที่ 2 พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพให้สามารถธำรงบันไดขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ Spa in Action ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้น 3

สถานพยาบาลที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน HA หรือสถานพยาบาลที่จะขอต่ออายุการรับรองสามารถส่งเอกสารแสดงเจตจำนงพร้อมHospital profileมาที่สรพ.หลังจากนั้นทางสถาบันจะส่งจดหมายตอบกลับพร้อมเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานของสถานพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีรายการเอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดทำดังนี้
(แบบฟอร์มการประเมินตนเอง)

จากการเยี่ยมสำรวจและการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถาบันได้สรุปบทเรียนเป็นคู่มือการพัฒนาคุณภาพสำหรับสถานพยาบาล เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ รวมทั้งมีการจัดทำตัวอย่างของการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย clinical tracer highlight และ สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรใน SAR part 4 เพื่อการเรียนรู้รูปแบบของการสรุปบทเรียน จากการดำเนินงาน

ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.0-5653-9000 ต่อ 109