ตารางแสดง 10 อันดับโรค ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2554

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 422 444
K564 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 187 193
N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 123 134
J189 Pneumonia, organism unspecified 129 134
I500 Heart failure 88 120
J441 Other chronic obstructive pulmonary disease 62 108
L031 Cellulitis 98 105
A499 Bacterial infection of unspecified site 102 103
J209 Acute bronchitis 91 101
H811 Disorders of vestibular function 96 100

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี