ตารางแสดง 10 อันดับโรค ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2555

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 408 424
J209 Acute bronchitis 170 190
L031 Cellulitis 133 136
J029 Acute pharyngitis 130 131
J441 Other chronic obstructive pulmonary disease 78 108
N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 95 107
A049 Other bacterial intestinal infections 89 90
I500 Heart failure 71 84
I10 Essential (primary) hypertension 79 83
K30 Dyspepsia 41 60

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี