ตารางแสดง 10 อันดับโรค ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2556

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 356 369
J209 Acute bronchitis 340 356
J029 Acute pharyngitis 165 168
A090 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 133 137
A499 Bacterial infection of unspecified site 118 123
N10 Acute  tubulo-interstitial nephritis 107 116
K30 Dyspepsia 100 111
L031 Cellulitis 108 111
H811 Disorders of vestibular function 87 94
N300 Acute cystitis 56 72

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี