ตารางแสดง 10 อันดับโรค ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2557

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 459 437
J189 Pneumonia, unspecified 242 230
M179 Gonarthrosis, unspecified 199 197
J209 Acute bronchitis, unspecified 197 160
E119 NIDM  171 155
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified 164 93
J029 Acute pharyngitis, unspecified 162 155
I10 Essential (primary) hypertension 140 130
S000 Injury superficail unspecifile 129 112
K30 Dyspepsia 127 110

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี