รหัสโรค(ICD10) จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
A099(Gastroenteritis and colitis of unspecified origin) 430 460
J209(Acute bronchitis, unspecified) 209 249
J189(Pneumonia, unspecified) 224 238
J209(Acute bronchitis, unspecified) 186 225
L039(Cellulitis, unspecified) 175 181
A90(Dengue fever [classical dengue]) 171 171
O800(Spontaneous vertex delivery) 165 165
I500(Congestive heart failure) 98 163
J449(Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified) 84 138
E119(NIDM Without complications) 106 133

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี