อัตราป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2554

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

อัตราป่วยต่อพันประชากร

M6269 Muscle Strain 7,570 2,659 143.54
I10 Essential (primary) hypertension 6,542 2,058 124.05
K029 Dental caries 6,392 4,397 121.21
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 5,387 1,332 102.15
J029 Acute pharyngitis 5,099 3,622 96.69
M5456 Low back pain 3,800 625 72.06
K045 Diseases of pulp and periapical tissues 2,456 1,920 46.57
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 2,083 1,744 39.50
H269 Other cataract 1,901 640 36.05
H811 Disorders of vestibular function 1,439 1,049

27.29

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ใช้่ข้อมูลประชากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(CUP)บ้านไร่และจำนวนครั้ง ในการคำนวณอัตราป่วย