อัตราป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2555

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

อัตราป่วยต่อพันประชากร

I10 Essential (primary) hypertension 6,323 2,165 119.27
M6269 Muscle strain 6,038 2,046 113.90
K029 Dental caries 5,933 3,928 111.92
J029 Acute pharyngitis 4,927 3,461 92.94
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 4,827 1,191 91.05
M5456 Loe back pain 3,001 700 56.61
K047 Diseases of pulp and periapical tissues 1,629 1,293 30.73
K30 Dyspepsia 1,494 1,223 28.18
H811 Disorders of vestibular function 1,380 992 26.03
J209 Acute bronchitis 1,314 883 24.79

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ใช้่ข้อมูลประชากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(CUP)บ้านไร่และจำนวนครั้ง ในการคำนวณอัตราป่วย