อัตราป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2556

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

อัตราป่วยต่อพันประชากร

M6269 Muscle strain 11,201 2,563 204.74
I10 Essential (primary) hypertension 6,975 2,570 127.50
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 5,735 1,382 104.83
J029 Acute pharyngitis 4,970 3,527 90.85
K30 Dyspepsia 2,860 2,109 52.28
K029 Dental caries 2,568 1,601 46.94
K047 Diseases of pulp and periapical tissues 2,168 1,763 39.63
H811 Disorders of vestibular function 1,710 1,205 31.26
J209 Acute bronchitis 1,657 1,098 30.29
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction 1,377 187 25.17

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ใช้่ข้อมูลประชากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(CUP)บ้านไร่และจำนวนครั้ง ในการคำนวณอัตราป่วย