อัตราป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2557

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

อัตราป่วยต่อพันประชากร

M6260 Muscle strain       12,752        3,913 232.49
I10 Essential (primary) hypertension         7,991        2,857 145.69
K021 Diseases of pulp and periapical tissues and Dental caries         4,780        3,168 87.15
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus         4,654        1,371 84.85
J029 Acute pharyngitis         3,947        2,843 71.96
K30 Dyspepsia         2,937        2,041 53.55
M179 Gonarthrosis (arthrosis of knee)         2,019           423 36.81
H811 Disorders of vestibular function         1,889        1,232 34.44
J209 Acute bronchitis         1,281           775 23.36
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction         1,190           213 21.70

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ใช้่ข้อมูลประชากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(CUP)บ้านไร่และจำนวนครั้ง ในการคำนวณอัตราป่วย