จำนวนและอัตราป่วย 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558

รหัสโรค

ชื่อโรค

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน(คน)

อัตราป่วยต่อพันประชากร

M6269 Muscle strain 20,723 6,370 389.96
I10 Essential (primary) hypertension 7,890 2,677 148.47
E119 NIDM Without complications 5,919 1,881 111.38
J029 Acute pharyngitis, unspecified 4,533 3,389 85.30
K021 Caries of dentine 4,102 2,703 77.19
K30 Dyspepsia 3,112 2,180 58.56
M179 Gonarthrosis, unspecified 2,646 529 49.79
H881 Benign paroxysmal vertigo 1,773 1,225 33.36
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1,683 1,577 31.67
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 1,496 176 28.15

ที่มา : ฐานข้อมูล HosXp โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ใช้่ข้อมูลประชากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(CUP)บ้านไร่และจำนวนครั้ง ในการคำนวณอัตราป่วย