ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วิชาญ  แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ 
โทร 056-539000
 นโยบายผู้บริหาร

“เน้นการพัฒนาระบบบริการ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”  ดังนี้

          1. ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

           2.ดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย

           3. พัฒนาโรงพยาบาล Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

           4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล สร้างกลไกป้องการการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

           5. ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (GREEN & CLEAN Hospital) 

           6.เสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรรพ.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com