โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
 

บุคลากรโรงพยาบาลบ้านไร่ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป click
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ click                      
 กลุ่มงานทันตกรรม click
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค click
 กลุ่มงานการแพทย์ click
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ click
 กลุ่มงานรังสีวิทยา click
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู click
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ click
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม click
 กลุ่มงานการพยาบาล click
 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก click
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด click

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com