บุคลากรกลุ่มงานการแพทย์

  นพ.ชล  
  นายชล  ศีลาเจริญ  
  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่  
  หัวหน้ากลุ่มงาน  
 
นายอำนาจ  โคนาค   นายณัฐภูมิ กุลทรัพย์สมบัติ
นายแพทย์ปฏิบัติการ   นายแพทย์ปฏิบัติการ
พญ.ฐิติมา   นพ.นพพล
น.ส.ฐิติมา  เกตุจิตร   นายนพพล  นิ่มชื่น
นายแพทย์ปฏิบัติการ   นายแพทย์ปฏิบัติการ

breaking News