บุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม

   
  นายธีรชัย  เพียรสิริรัตน์  
  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่   
  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   
 ภัทราพร
นางสาวทองทิพย์  ทับทิม นางสาวภัทราพร  พึงปิติพรชัย  นางสาวบราลี  แดงมาก
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
     
 นางสาวพนิดา  จินตกสิกรรม นางสาวสมพร  โพธิ์งาม นางรติกร  แกว่นธัญกิจ 
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
  นิภาวรรณ
นางสาวธารารัตน์  คุ้มทวี   นางสาวนิภาวรรณ  เพ็งอุ่น
จพ.ทันตสาธารณสุข   นักวิชาการทันตสาธารณสุข
  สุพัตรา
นางสาวรัตนา   ธิมา  นางศศิธัญนิจ กุลธรสุขศิริชัย นางสาวสุพัตรา  แก้วเขียว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

breaking News