บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้ากลุ่มงาน
ภก.ศรัณย์  
  นายศรัณย์  มงคลพร  
  เภสัชกรปฏิบัติการ  
ภญ.ณิชา ภญ.อรพรรณ ภญ.อมรรัตน์
นางสาวณิชา  บุณยาภรณ์ นางสาวอรพรรณ   ทองอ้น นางสาวอมรรัตน์  ชูพินิจ
เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ
สุจิตรา พิมพ์พิชชา สุพรรณี
นางสุจิตรา  พวงสมบัติ นางสาวพิมพ์พิชชา สานสุวรรณ์ นางสาวสุพรรณี  ปงผาบ
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
เกศสุดา เบญจภัทร สุธาทิพ
นางสาวเกศสุดา  ทรดี นางสาวเบญจภัทร  เลขยัน นางสาวสุธาทิพ  ชุรินทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อุ่นเรือน สิริชัย ณัฎฐ์
นางอุ่นเรือน  คณฑา นายสิริชัย  สาธุภาพ นายณัฏฐ์  พุทธรักษา
พนักงานบริการ พนักงานบริการ พนักงานบริการ

breaking News

18 พฤศจิกายน 2561