director
 นายแพทย์วิชาญ  แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ 
โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี - กลุ่มงานการพยาบาล - QR Code Friendly
joomla social share plugin

Visitors

00233795
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
All days
10
135
382
232032
3219
8785
233795

IP: 54.196.42.146
2018-06-20 00:54

                     บุคลากรกลุ่มงานการพยาบาล

  23.ประภาพร.jpg  
  นางประภาพร  ด้วงสงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  
27.นางอุไลวรรณ อินทะรังษี เลขที่ตำแหน่ง 89672.jpg 24.นางสาวรัตนาภรณ์ รุทระกาญจน์ เลขที่ตำแหน่ง 89671.jpg 43.นางกิตติมา ษมาวิมล เลขที่ตำแหน่ง 89681.jpg
 นางอุไลวรรณ  อินทะรังษี นางสาวรัตนาภรณ์  รุทระกาญจน์ นางกิตติมา ษมาวิมล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
34.นางสาวศรีประไพ สิงหาวรณ์ เลขที่ตำแหน่ง 156517.jpg 28.นางสาวมนเทียน ทรงรัตน์ เลขที่ตำแหน่ง 89675.jpg 30.นางปราณี แห้วเพ็ชร เลขที่ตำแหน่ง 89682.jpg
นางสาวศรีประไพ สิงหาวรณ์  นางสาวมนเทียน ทรงรัตน์ นางปราณี แห้วเพ็ชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยใน(เอื้ออาทร) หัวหน้างานผู้ป่วยใน(เกื้อการุณย์) หัวหน้างานห้องคลอด
26.นางสินทาน หมื่นโฮ้ง เลขที่ตำแหน่ง 89674.jpg     4.นางกรองทอง ขำแสง เลขที่ตำแหน่ง 21499.jpg

นางสินทาน  หมื่นโฮ้ง

  นางกรองทอง  ขำแสง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
และงานจ่ายกลาง

blueleft on บุคลากรกลุ่มงานสำนักการพยาบาล click
blueleft on บุคลากรงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน click 
blueleft on บุคลากรงานผู้ป่วยนอก click 
blueleft on บุคลากรงานผู้ป่วยใน(เกื้อการุณย์) click
blueleft on บุคลากรงานผู้ป่วยใน(เอื้ออาทร) click
blueleft on บุคลากรงานห้องคลอด click
blueleft on บุคลากรงานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก click
blueleft on บุคลากรใหม่click

Manager Online Update ตลอด 24 ชม.