บุคลากรกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
  0ชิโนรส  
   น.ส.ชิโนรส  โตแทนสมบัติ
 
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มงาน  
0เปรมิกา 0รุ่งจันทร์ 0อัจฉรพรรณ
นางเปรมิกา  แข็งธัญการ นางรุ่งจันทร์  เวฬุ นางอัจฉรพรรณ   ค้ายาดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
0กษิณัฎฐ์ 0จิรันทนิน 0พิเชษฐ์ 
 นายกษิณัฏฐ์  คุณัชเศรษฐกุล
นายจิรันธนิน  กิตยาเดโชธนาวัฒน์  นายพิเชษฐ์  เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ 
 จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
0นารีรัตน์ 0วลัยพร 0อุษา
น.ส.อารีรัตน์  อินดิบ นางวลัยพร  เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ว่าที่ ร.ต.หญิง อุษา  รุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
  0อรทัย  
   นางอรทัย   จันทอง  
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

breaking News

18 พฤศจิกายน 2561