บุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

     
  ณัฐญา  
  นางณัฐญา  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
สุพัตตรา ธานี นิตยา
นางสาวสุพัตรา  บุญรอด นายธานี  สาแก้ว นางสาวนิตยา  อาจวิชัย
แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล
บุญลือ สมจิต นวน
นางบุญลือ  แห้วเพ็ชร นางสมจิต  น้อยแก้ว นางนวน  คณฑา
พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย
วาสนา ไพโรจน์ ประคอง
นางสาววาสนา  แสนพรม นางไพโรจน์  ป้อมคำ นางประคอง  ไสวดี
พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย
จอมขวัญ สีลอ นวลใจ
นางจอมขวัญ  ชาวป่า นางสีลอ  หรุ่นขำ นางนวลใจ  วิเศษ
พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย
มณฑาทิพย์ ทองศิริ พิมพร
นางมณฑาทิพย์  นราจันทร์ นางทองศิริ  กริมเขียว นางสาวพิมพร  คณฑา
พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย พนักงานนวดไทย
ยศชนินทร์   มรรยาท
นายยศชนินทร์   คณฑา   นางสาวมรรยาท  ทาแพงอ่อน
พนักงานนวดไทย   พนักงานนวดไทย

breaking News

18 พฤศจิกายน 2561