วิสัยทัศน์ พันธกิจ

head

วิสัยทัศน์(VISION)โรงพยาบาลบ้านไร่
องค์กรสุขภาพที่มีคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ(Mission) :
๑. พัฒนาองค์กรด้านคุณภาพระบบบริการ ๔ มิติ
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่าย
๓. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๔. พัฒนาองค์กรแห่งความผาสุข

เป้าประสงค์ :ประชาชนมีสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข

ค่านิยม (values): HOME’S บ้านไร่ บ้านเรา
H : Health focus    มุ่งเน้นภาวะสุขภาพ
O : Organization  Of  happiness  เป็นองค์กรแห่งความสุข
M : Management by facts   ใช้ข้อมูลจริงมาตัดสินใจ
E : Ethics  สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
S : Service mind บริการด้วยหัวใจ

อัตลักษณ์ :   บริการดี สามัคคี มีน้ำใจ

เข็มมุ่งปี ๒๕๖๑
๑. พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรค(MI/stroke/TB)

๒. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตาม 2P Safety1.Patient Safety คือ Hand hygiene (การล้างมือถูกวิธี)/Emergency  response (การจัดการภาวะฉุกเฉินในโรค MI/มารดา&ทารก) /ISBAR (การสื่อสารระหว่างวิชาชีพ)/identification (การระบุตัวผู้ป่วย)/blood safety (การให้เลือดถูก) 2.Personal Safety คือ Lane (Ambulance) and Legal issues (การใช้รถพยาบาลฉุกเฉินที่ปลอดภัย)
๓. พัฒนารพ.สต.ติดดาว 
๔. พัฒนาชุมชนให้จัดการสุขภาพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง/พัสดุ
๖. พัฒนาบรรยากาศการทำงาน (สำนึกรักองค์กร/สัมพันธภาพ)

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com