ITA
 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง             

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  clickคลิ๊กที่

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร clickคลิ๊กที่นี่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ clickคลิ๊กที่นี่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

      8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ และมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลฯ clickคลิ๊กที่นี่

      8.2 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

      8.3 กรอบแนวคิดการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ clickคลิ๊กที่นี่

      8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลฯ

      8.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ clickคลิ๊กที่นี่

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.2 นโยบาลของผู้บริหาร 

      9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย  clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

      9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี) clickคลิ๊กที่นี่

      9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านไร่ clickคลิ๊กที่นี่

      9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

      9.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

        

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

   16.1 แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  clickคลิ๊กที่นี่

   16.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ 2562  clickคลิ๊กที่นี่

   23.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 clickคลิ๊กที่นี่

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ clickคลิ๊กที่นี่