ITA
 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง             

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  

       1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

       2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม รายงาน โดยต้องนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  clickคลิ๊กที่

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

 

EB 2 : หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานประกอบ

  1.  บันทึกข้อความ ลงนามคําสั่งข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

  2. คําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ clickคลิ๊กที่

  3. กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดกลไกการกํากับติดตําม อย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ในการ ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 2) (ในข้อ 2.1-2.3) ดังนี้

          3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีภายใน 30 วันทําการ ระบุวันที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคําถาม วันที่ที่ได้ทําการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน clickคลิ๊กที่  

              - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นclickคลิ๊กที่  

             - หนังสือจัดสรรงบประมาณ  clickคลิ๊กที่  

             - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 clickคลิ๊กที่  

            - คําสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่  

           - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น clickคลิ๊กที่

       3.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดใน กรอบแนวทาง

         - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต  นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

        - รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  clickคลิ๊กที่

        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  clickคลิ๊กที่

       3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                 - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคําสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กํากับ สอบทาน (ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลํากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจํานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

 clickคลิ๊กที่

     - หนังสือขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน clickคลิ๊กที่

     - หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน clickคลิ๊กที่

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง อื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

clickคลิ๊กที่

    - หลักฐานชุดใบสําคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการนําผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ clickคลิ๊กที่
...................................  

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี clickคลิ๊กที่

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)  จํานวน 2 โครงการ

  1. วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 โครงการ  clickคลิ๊กที่
  2. วงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ  clickคลิ๊กที่

EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ หลักฐานประกอบ

      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

      3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร clickคลิ๊กที่นี่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ clickคลิ๊กที่นี่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   clickคลิ๊กที่นี่

 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย  clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 clickคลิ๊กที่นี่

      9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode clickคลิ๊กที่นี่

  9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี) clickคลิ๊กที่นี่

  9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี clickคลิ๊กที่นี่

  9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี clickคลิ๊กที่นี่

  9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ clickคลิ๊กที่นี่

  9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน clickคลิ๊กที่นี่

  9.7 ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง clickคลิ๊กที่นี่

  9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่

  9.9  หลักฐานขั้นตอนการให้บริการ  (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558) clickคลิ๊กที่นี่

      แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านไร่ clickคลิ๊กที่นี่

 

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

      10.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 clickคลิ๊กที่นี่

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) clickคลิ๊กที่นี่

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ clickคลิ๊กที่นี่

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่

   16.1 แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  clickคลิ๊กที่นี่

   16.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  clickคลิ๊กที่นี่

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     21.1 ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 clickคลิ๊กที่นี่

     21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ 2562  clickคลิ๊กที่นี่

   23.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 clickคลิ๊กที่นี่

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน clickคลิ๊กที่นี่

 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน clickคลิ๊กที่นี่ 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ clickคลิ๊กที่นี่