เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกความยินยอมการใช้คุกกี้ได้

307 ตำบล บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี 61140
ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านไร่ตั้งอยู่ที่ 307 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตทิศเหนือติด
กับอำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ติดกับอำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศตะวันออกติดกับหันคา จังหวัดชัยนาท ทิศตะวันตกติดกับอำเภอศรีสวัสด์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลบ้านไร่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาชื่อคุณชัยสว่าง แห้วเพ็ชร เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน
15 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลบ้านไร่เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2522 และทำพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี มีนายแพทย์วิวัฒน์ จินตะจะณะ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านไร่คนแรก ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 1 คน พนักงานอนามัย 1 คน
และนักการภารโรง 1 คน รวมเป็น 4 คน ปี พ.ศ. 2535 ขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและในปี พ.ศ. 2547
ได้เปิดตึกผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีก 1 ตึกจึงขยายบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงในเวลาต่อมา


ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านไร่มีนายแพทย์วิชาญ แป้นทอง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่มีแพทย์ 10 คนทันตแพทย์ 8 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 52 คน และเจ้าหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างทั่วไป 144 คน รวมเป็น 220 คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านไร่มีการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งโดยเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตึกผู้ป่วยใน เปิดแผนกแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกตลอดจนเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เพื่อให้โรงพยาบาลบ้านไร่เป็นบ้านที่อบอุ่นของชุมชนและประชาชนในอำเภอบ้านไร่ในยามเจ็บป่วยต่อไป


จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการที่จะพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดหยั่ง ในปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลได้รับเงิน
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มงคล-จารุณี  กุลละวณิชย์ จนสามารถ
ทำการที่จะขยายบริการแก่ประชาชนได้และสิ่งที่ทางโรงพยาบาลบ้านไร่ของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนั่นก็คือ
การทำกายภาพบำบัดบริการเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ที่ผ่านชีวิตหลังความพิการให้สามารถดำรงชีวิตสังคมได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเดิมผู้ป่วยต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งห่างไกลจากตัว
อำเภอบ้านไร่ถึง 80 กิโลเมตรผู้ป่วยต้องลำบากในการเดินทาง  และโรงพยาบาลบ้านไร่


 

 

 

 

 

Login

หมอพร้อม